Retningslinjer for visitation til projektet

Rampen til det gode job

Du er her:  Rampen til det gode job  >  Jobcenter Retningslinier for visitation

 

Retningslinier for visitation

 

Retningslinjer for jobcentrene i Aarhus og Odder i forhold til visitation af borgere, der har fået tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed


Projekt ”Rampen til det gode job”


 • Samarbejdsprojekt ml. SIND Pårørenderådgivning og jobcentre i Aarhus og Odder.


 • SIND Pårørenderådgivning har projektledelsen, der er ansat en projektleder samt to projektmedarbejdere til udføredelen.


 • Jobcentrene har hvert sted fået midler til frikøb af en jobkonsulent i et antal timer ugentligt


Målsætning


 • At borgere med psykisk sårbarhed, der har fået tilkendt fleksjob, opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet (varigheden svarer til 6 mdr.)


 • At viden om psykisk sårbarhed øges på virksomheder, således at medarbejdergruppen udvides til også at indbefatte medarbejdere med psykiske udfordringer, der har fået tilkendt fleksjob, samtidig med at virksomheden informeres og lærer, hvordan denne målgruppe kan ”håndteres”.


 • At borgeren, der har fået tilkendt fleksjob, oplever sig inkluderet på arbejdspladsen.


Målgruppe


 • Borgere, der har fået tilkendt fleksjob, der har: • Psykisk sårbarhed.


Borgere, der har behov for en mere håndholdt indsats, og som vurderes til at være klar til at komme ud på arbejdsmarkedet inden for den nærmeste fremtid - evt. i virksomhedspraktik forud for mulig ansættelse.


Retningslinjer ved visitation - se desuden Figur om tilbud og indhold.pdf


Sagsbehandler/virksomhedskonsulent på de respektive jobcentre henviser borgeren til den af deres kollega, der sidder i Indsatsgruppen, hvis det vurderes, at borgeren vil kunne drage nytte af projektet.


 • Sagsbehandler/virksomhedskonsulent informerer kort borgeren om projektet, og udleverer pjece omkring projektet til borgeren -  det er frivilligt at deltage, men der er krav om, at personen med tilkendt fleksjob deltager i et møde med én fra Indsatsgruppen.


 • 1. Borgeren gøres opmærksom på, at han/hun kontaktes af Indsatsgruppen.


 • Borgeren inviteres til en afklarende samtale.


 • Derefter afklares det endeligt om borgeren deltager i projektet.


 • 2. Én fra Indsatsgruppen deltager i møde ml. borger, sagsbehandler/

    virksomhedskonsulent ift. information om projektet.


 • Derefter afklares endeligt om borgeren deltager i projektet.


Sagsbehandler/virksomhedskonsulent sender materiale ift. godkendelse til fleksjob til den af deres kollega, der sidder i Indsatsgruppen, der så efterfølgende overtager borgeren til sin sagsstamme.


Hvis borgeren ønsker det, påbegynder han/hun et forløb i projektet.


Orientering om forløb for borgeren


 • Det er borgeren, der sætter dagsordenen – ud fra en arbejdsmarkedsvinkel


 • Det kan både være ”opkvalificering af borgeren” i forhold til øget robusthed til at komme ud på arbejdsmarkedet


 • Og det kan være ift. borgerens ønsker og behov på arbejdsmarkedet


 • Borgeren skal sammen med Indsatsgruppen være med til at åbne op for at flere virksomheder ansætter personer med psykisk sårbarhed


 • Det er individuelt, hvor ofte borgeren har kontakt til projektmedarbejderen i Indsatsgruppen, så længe der er progression i samarbejdet.


 • Der vil være mulighed for individuelle samtaler og tilbud om at deltage i cafémøder med undervisning og netværksdannelse for øje.


 • Pårørende – familie/venner inddrages i forløbet ud fra borgerens behov – de kan evt. inviteres med til dialogmøder ml. projektmedarbejder og borger, og ml. virksomhed, projektmedarbejder og borger, for at klargøre hvorledes de kan understøtte processen ift. få borgeren ind på arbejdsmarkedet. Ligeledes inviteres de til at deltage i et til to cafémøder.  Pårørende


 • Møde ligesindede.


 • Skabe et forum for det at være pårørende eller nær bekendt.


 • Fagprofessionelt netværk - hvis borgeren er tilknyttet lokalpsykiatri, bostøtte, egen læge m.m. inddrages disse efter aftale med borgeren.


 • Frivillige mentorer inddrages som social støtte for borgeren efter aftale med borgeren.


 • Deltagelse i projektet kan være et parallelt forløb med praktik/job.Der vil ske en løbende tilbagemelding til jobcentrene efter aftale med borgeren ift. plan og udvikling.


midt_logo_gengivelse_14